RadioMedian antamat lausunnot ja kannanotot

 

2020

25.8.2020
RadioMedian lausunto hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista (HE 98/2020 vp)

30.6.2020:
Lausunto Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi mediatukilautakunnasta ja valtioneuvoston asetuksesta valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen

23.3.2020:
RadioMedian lausunto määräysluonnoksesta M54C (Määräys viestintäverkkojen ja - palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista)

16.1.2020:
RadioMedian lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta

 

2019

3.10.2019:
Yleisradion, RadioMedian ja Medialiiton lausuma autoradiovastaanottimien sääntelystä

27.6.2019:
RadioMedian lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle radiotoimintaan tarkoitettuja taajuuksia koskevista määräysluonnoksista sekä analogisen radiotoiminnan toimilupakauden vaihtumista koskevista suunnitelmista

31.5.2019:
RadioMedian lausunto Oikeusministeriölle: Arviomuistio kuluttajaluottojen markkinoinnista (VN/2281/2019)

12.3.2019:
RadioMedian lausunto LVM:lle Suomen kannasta koskien komission ehdotusta

1.3.2019:
RadioMedian lausunto LVM:lle viestintäpalvelulain uudistamisesta, näkemyksiä muutostarpeista (AVMS ja telepakettidirektiivien implementointiin)

4.2.2019:
RadioMedian näkemyksiä sivistysvaliokunnalle, Suomen kanta tekijänoikeusdirektiiviin

31.1.2019
RadioMedian lausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeusdirektiivistä

 

2018

10.12.2018
RadioMedian kommentit trilogineuvotteluissa olevaan direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

17.8.2018
RadioMedian lausunto Oikeusministeriölle koskien kansanedustajan aloitetta eräiden pikavippien markkinoinnin kieltämiseksi

3.4.2018
RadioMedian lausunto LVM:lle: Radion tulevaa toimilupakautta koskevat ehdotukset

 
2017

18.5.2017:
RadioMedian lausunto 900 megahertsin ja 1800 megahertsin taajuusalueiden verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksista

3.5.2017:
RadioMedian lausunto Valtioneuvoston asetuksesta yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

1.3.2017:
RadioMedian lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä television- ja radion lähetyspalveluja koskevasta asetusehdotuksesta

15.2.2017:
RadioMedian lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

2016

8.12.2016:
RadioMedian lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä Eduskunnalle TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksiä koskien (U 61/2016 vp)

17.10.2016:
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta COM(2016) 594: Asetus lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavien, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta.

17.10.2016:
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta COM(2016) 593: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi)

4.10.2016:
RadioMedian lausunto hallituksen esityksestä eduskunnan laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

16.5.2016:
RadioMedian lausunto Viestintäviraston määräysluonnokseen 70 E/2016 M televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä sekä määräyksen perustelut ja soveltaminen muistiosta (MPS 70)

9.3.2016:
RadioMedian lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

12.2.2016:
RadioMedian näkemys Yleisradio Oy:sta Parlamentaariselle Yleisradion tehtäviä ja rahoitusta käsittelevälle työryhmälle

2015

27.11.2015:
RadioMedian näkemys alkoholilain kokonaisuudistustyöhön

13.11.2015:
RadioMedian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

24.9.2015:
Lausunto LVM:n kotimaisia mediamarkkinoita arvioivalle työryhmälle media-alan kasvun ja kannattavuuden parantamisesta sekä mediamarkkinoiden kehittämisestä

10.9.2015:
RadioMedian lausunto hallituksen  esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

19.8.2015:
RadioMedian kannanotto sääntelyn keventämisestä radiotoimialalla

16.6.2015:
RadioMedian lausunto valtioneuvoston selvitykseen digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan komission strategiaan

22.5.2015:
RadioMedian lausunto Euroopan komission tiedonantoon "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiasta Euroopalle

2014

12.5.2014
RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi

10.4.2014:
RadioMedia ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tekijänoikeuden luovutussopimusten kohtuullistamisesta

12.2.2014:
RadioMedian lausunto voimassa olevien ohjelmistotoimilupien toimilupamääräysten laajentamisesta tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti

2013

15.11.2013:
RadioMedia ry:n lausunto alkoholimainontaa koskevastata hallituksen esityksestä   sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

6.11.2013:
Lausunto perustuslakivaliokunnalle alkoholimainonnan rajoitusten perustuslain mukaisuudesta

1.10.2013:
RadioMedia ry:n lausunto alkoholilain muuttamisesta sivistysvaliokunnalle

21.5.2013:
Lausunto Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

14.5.2013:
RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi

8.5.2013:
RadioMedian lausunto alkoholimainonnan rajoittamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

1.3.2013:
RadioMedia  ry:n  lausunto  tekijänoikeutta  koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

18.2.2013:
RadioMedian lausunto Viestintäviraston määräyksen uusimisesta koskien suuren häiriöriskin aiheuttavien radiolähettimien tarkastusmenettelyä

2012

6.11.2012:
RadioMedian lausunto tulevaisuusvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

22.10.2012:
RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

11.9.2012:
RadioMedian kirje Ministeri Krista Kiurulle televisio- ja radiolain 30.2 §:n muuttamista

4.9.2012:
RadioMedian lausunto tietoyhteiskuntakaaren pykäläkokoelmaluonnoksesta

31.8.2012:
RadioMedian lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikkiteosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla

31.8.2012:
RadioMedian lausunto Tekijänoikeuspolitiikka 2012 –keskustelumuistiosta

31.8.2012:
RadioMedian lausunto Luonnoksesta Vaaratiedoteoppaaksi

13.7.2012:
RadioMedian lausunto luonnoksesta Sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi

6.6.2012:
RadioMedian kannanotto hallituksen esitysluonnoksesta Eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

30.5.2012:
RadioMedian lausunto hallintovaliokunnalle Hallituksen esitysluonnoksista Eduskunnalle laeiksi vaaratiedotteesta ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

25.5.2012:
RadioMedian lausunto Ratkaisumallista yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuksi

22.5.2012:
RadioMedian lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi alkoholilain 33 §:n ja rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta

26.4.2012:
RadioMedian kannanotto Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille alkoholimainontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

19.4.2012:
RadioMedian lisäys 17.4.2012 päivättyyn lausuntoon liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yle-uudistuksesta

17.4.2012:
RadioMedian lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Yleisradion rahoitusta, tehtävää ja valvontaa koskevista hallituksen esitysluonnoksista

26.3.2012:
RadioMedian lausunto sisäasiainministeriön johtoryhmälle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi vaaratiedotteesta ja laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

12.3.2012:
RadioMedian kommentit Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman dispositiosta

9.3.2012:
RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksista laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta

4.2.2012:
RadioMedian lausunto Radiotoimialan näkemyksestä Viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi

19.1.2012:
RadioMedian kannanotto Monipuolinen mediatarjonta nuorille tulee turvata Yle-lakia uudistettaessa