RadioMedia edustaa Suomen kaupallista radiotoimialaa. Suomessa toimii yli 100 kaupallista radiokanavaa. Radiotoimiluvan haltijoista yli 90 prosenttia on RadioMedian jäseniä.

RadioMedian tehtävänä on edistää kaupallisen radion toimintaedellytyksiä sekä osallistua toimialaa koskevaan keskusteluun. Kotimainen sisällöntuotanto, luovuus ja uudet media-alan innovaatiot ovat tulevaisuuden menestystekijöitä. Niiden vahvistamiseksi tarvitaan reilu ja tasapuolinen toimintaympäristö, joka koskee yhtälailla sekä kaupallisia, valtiollisia että kansainvälisiä mediayhtiöitä. Tavoitteena on, että laadukkaasti toimivalla kaupallisella radiolla on jatkossakin keskeinen rooli suomalaisen kulttuurin ja tiedonvälityksen lähteenä muiden medioiden ohella.

RadioMedia kaupallisen radion edunvalvojana

RadioMedia osallistuu taajuus- ja toimilupapolitiikkaan

 • RadioMedia osallistuu taajuus- ja toimilupapolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Tavoitteena on, että kaupallinen radio kuuluu siellä, missä kuuntelijat haluavat sitä kuunnella. FM-radio tulee säilyttämään merkittävän asemansa vielä pitkään, vaikka Euroopassa on käynnissä tällä hetkellä useita radion digitalisointihankkeita
 • Radiotoiminnan lupa- ja valvontaprosessien määrää pyritään yksinkertaistamaan ja vähentämään viranomaistasolla. Ennustettava taajuus- ja toimilupapolitiikka on edellytys radioalan kasvun ja kannattavuuden parantamiselle sekä toimivan kilpailun mahdollistamiselle.

RadioMedia osana digitalisaatiossa

 • RadioMedia ja kaupallinen radio luovat aktiivisesti uusia digitaalisia palveluita, jotka hyödyntävät koko media-alaa. Radiolla on merkittävä rooli osana yhteiskunnan digitaalisointia ja digitalisoituvaa mediapalvelua.
 • RadioMedia kannattaa tulevaisuuden monialustaisen radion kehitystä. Sekä FM-taajuudella, digitaalisella tai simulcasting-pohjaisella että muilla digitaalisilla ratkaisuilla kuunneltava radio tukee tulevaisuuden radion kehitystä.

RadioMedia edistää tekijänoikeuksien toteutumista jäsenten liiketoiminnan näkökulmasta

 • Tekijänoikeuksien hyvitysjärjestelmällä on suuri merkitys kaupallisten radioiden taloudelliseen toimintaan. Radioyhtiöt maksavat tekijöille vuosittain Euroopan laajuisesti yli 2,6 miljardia euroa tekijänoikeuskorvauksina. Tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston käyttämisestä tulee maksaa kohtuullinen korvaus. Suomessa radioyhtiöt maksavat vuosittain liikevaihdosta noin 15 prosenttia tekijänoikeuskorvauksina. Tämä on selvästi yli Euroopan keskiarvon, mikä heikentää toimialan kilpailukykyä.
 • Radioyhtiöt tuottavat tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa sekä osallistuvat niiden arvon lisäämiseen ja välittämiseen yleisölle. Radio valikoi, koostaa ja nostaa esiin kiinnostavia teoksia ja tekijöitä sekä saattaa ne suuren yleisön saataville ja tietoisuuteen. Radiolla on merkittävä rooli erityisesti musiikkiteosten välittäjänä suurelle yleisölle. Radioyritykset kantavat taloudellisen riskin aineiston hyödyntämisestä ja niillä on myös oikeudellinen vastuu sisällöstä. Tekijänoikeuspolitiikassa tulee kiinnittää huomiota radioyritysten tärkeään kulttuuriseen rooliin sekä tekijänoikeuksien haltijoina että käyttäjinä.
 • Radiotoiminta perustuu monikanavajakeluun. Samaa radiolähetystä voi kuunnella niin perinteisellä fm-vastaanottimella, tietokoneella kuin mobiilisti. Tulevaisuudessa radion monikanavaisuus tulee entisestään voimistumaan. Kyse on saman ohjelmasisällön lähettämisestä samalle kuulijakunnalle useita eri jakelukanavia pitkin. Mahdollistaaksemme monikanavajakelun kehityksen musiikin hinnoittelussa tulee luopua jakelutiekohtaisesta hinnoittelusta.  
 • Radio-ohjelma on hyvin editoitua ja tuotettua äänisisältöä, joita ovat muun muassa puhe-, tarina-, viihde-, uutis- ja musiikkisisällöt. Radio tulee aina käyttämään musiikkia tarjotakseen laadukasta sisältöä kuuntelijoille. Radion rahoitus, kuuluvuus ja mainosmarkkinat ovat hyvin pitkälle sidoksissa radion kansalliseen tai alueelliseen kuuntelualueeseen. Radion erityispiirteiden vuoksi radion tulee voida lisensoida toimintaansa tarvitsemat oikeudet läpinäkyvästi yhdestä paikasta toiminta-alueellaan. Yhdeltä lisensointitaholta saatavat oikeudet tulisi kattaa teknologianeutraalit sekä online että offline –käyttöoikeudet.

Sananvapauden puolesta radiossa

 • Sananvapaus on perus- ja ihmisoikeus sekä demokraattisen yhteiskunnan kivijalka. Sananvapaus turvaa oikeuden lähettää ja vastaanottaa viestejä. RadioMedia työskentelee sananvapauden puolesta. Sananvapaus edellyttää, että riippumattomien kaupallisten radioiden toimintaedellytykset turvataan. Tietojen julkistamista ei saa estää ennakolta. Riippumaton radiotoiminta rahoitetaan yksinomaan mainonnalla, minkä vuoksi mainonnan sananvapaudella on olennainen merkitys radiotoiminnan olemassaololle.

RadioMedia kehittää mainonnan sääntelyä

 • RadioMedia edistää mainonnan vapauden toteutumista. Kaupallinen radiotoiminta perustuu mainostuloihin. Toisin sanoen ilman radiomainontaa ei ole radiota. Jokainen mainonnan lisärajoitus heikentää radion mahdollisuuksia kehittää radiotoimintaa ja kuuntelijoille tarjottavaa ohjelmasisältöä.
 • Mainonnan sääntelyssä tulle huomioida rajoitusten kokonaisvaikutukset mediamarkkinoihin ja vapaalle tiedonvälitykselle. Mainonnan sääntöjen tulee kohdella mediatoimijoita myös tosiasiallisesta yhdenvertaisesti median ominaispiirteet huomioiden.

Kehittää ja on mukana noudattamassa alan eettisiä ohjeita

 • RadioMedia on aktiivisesti mukana kehittämässä mediatoimialan itsesääntelyä. Sanan- ja viestinnänvapauteen sisältyy myös vastuu toimia yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti. Kaupallinen radiotoimiala on sitoutunut noudattamaan kuluttajasuojalain säännösten lisäksi alan itsesääntelyä; Mainonnan eettisen neuvoston (MEN),  Julkisen sanan neuvoston (JSN) sekä Kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä. Lisäksi RadioMedian jäsenet noudattavat kaupallisen radion itsesääntelyohjeita ohjelmayhteistyöstä.

RadioMedia keskustelee aktiivisesti kaupallisen ja valtion radiotoimijoiden rooleista

 • RadioMedia pyrkii yhteistyöhön kaupallisen radiotoimialan sekä julkista mediatoimintaa harjoittavan YLE:n välillä. Selkeämpi tehtävänjako ja tiivis yhteistyö Ylen ja kaupallisten radioiden välillä palvelee kuuntelijoita.

RadioMedia vaikuttaa Euroopassa

 • RadioMedia toimii aktiivisena jäsenenä Euroopan Radioliitossa AER:ssä, joka valvoo ja edistää kaupallista radiotoimialaa EU:ssa.